Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) 28. februarja 2020 – Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests

(Zadeva C-119/20)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji in pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo: Līga Šenfelde

Druga stranka v postopku: Lauku atbalsta dienests

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 19(1)(a) Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 1 , skupaj z drugimi določbami navedene uredbe in Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, razlagati tako, da:

(1)    kmet izgubi status „mladega kmeta“, zgolj ker je dve leti pred tem prejel pomoč za razvoj malih kmetijskih gospodarstev, kot je določena v členu 19(1)(a)(iii) te uredbe;

(2)    navedene določbe dovoljujejo državam članicam sprejetje zakonodaje, v skladu s katero se kmetu ne plača pomoč, določena v členu 19(1)(a)(i) navedene uredbe, če mu je že bila dodeljena pomoč iz točke (iii) te iste določbe;

(3)    država članica lahko zavrne uporabo kombinacije pomoči kmetu, kadar ni bilo spoštovano zaporedje kombinacije, določeno v Programu razvoja podeželja, ki ga je odobrila Evropska komisija?

____________

1 UL 2013, L 347, str. 487.