Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administratīvā rajona tiesa (Lotyšsko) dne 27. března 2020 – AS „LatRailNet“, VAS „Latvijas dzelzceļš“ v. Valsts dzelzceļa administrācija

(Věc C-144/20)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Administratīvā rajona tiesa

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: AS „LatRailNet“, VAS „Latvijas dzelzceļš“

Žalovaná: Valsts dzelzceļa administrācija

Předběžné otázky

Musí být čl. 56 odst. 2 směrnice 2012/341 vykládán v tom smyslu, že regulačnímu subjektu přiznává pravomoc přijmout z vlastní iniciativy rozhodnutí, kterým vyzve podnik, jenž vykonává hlavní funkce provozovatele železniční infrastruktury zmíněné v čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice, aby v předpisech týkajících se výpočtu poplatků za použití infrastruktury (systému zpoplatnění) provedl určité změny, které se nevztahují k diskriminaci žadatelů?

Má v případě kladné odpovědi na první otázku regulační subjekt pravomoc určit takovým rozhodnutím podmínky, které musí uvedené změny stanovit, například uložením povinnosti vyloučit z kritérií pro stanovení poplatků za použití infrastruktury dříve plánované náklady pokryté ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů místních orgánů, které podniky osobní dopravy nemohly pokrýt z příjmů pocházejících z dopravy?

Musí být čl. 32 odst. 1 směrnice 2012/34 vykládán v tom smyslu, že povinnost uložená v uvedeném odstavci členským státům, aby při stanovení přirážek k poplatkům za použití infrastruktury zaručily optimální konkurenceschopnost segmentů železničního trhu, dopadá rovněž na stanovení poplatků za použití infrastruktury v segmentech trhu, v nichž neexistuje hospodářská soutěž, například v důsledku toho, že v dotyčném segmentu trhu zajišťuje dopravu pouze jediný provozovatel železniční dopravy, jemuž bylo uděleno výlučné právo k zajišťování dopravy v tomto segmentu trhu podle čl. 2 písm. f) nařízení č. 1370/20072 ?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. 2012, L 343, s. 32).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. 2007, L 315, s. 1).