Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā rajona tiesa (Läti) 27. märtsil 2020 – AS „LatRailNet”, VAS „Latvijas dzelzceļš” versus Valsts dzelzceļa administrācija

(kohtuasi C-144/20)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administratīvā rajona tiesa

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: AS „LatRailNet”, VAS „Latvijas dzelzceļš”

Vastustaja: Valsts dzelzceļa administrācija

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2012/341 artikli 56 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et see annab reguleerivale asutusele õiguse võtta omal algatusel vastu otsus, millega kohustatakse ettevõtjat, kes täidab kõnealuse direktiivi artikli 7 lõikes 1 nimetatud raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja põhiülesandeid, tegema infrastruktuuri kasutustasude arvutamise sätetesse (kasutustasude kehtestamise skeemi) teatud muudatused, mis ei puuduta taotlejate diskrimineerimist?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas reguleerival asutusel on selle otsusega õigus kehtestada tingimused, mille need muudatused peavad ette nägema, näiteks kehtestades kohustuse jätta infrastruktuuri kasutustasude kindlaksmääramise kriteeriumidest välja eelnevalt kavandatud kulutused, mis kaetakse riigieelarvest või kohalike omavalitsuste eelarvest, mida reisijateveoettevõtjad ei saa katta transpordist saadava tuluga?

Kas direktiivi 2012/34 artikli 32 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriikidele selle lõikega pandud kohustus tagada raudteeturusegmentide optimaalne konkurentsivõime, nähes ette lisatasud, mida rakendatakse infrastruktuuri kasutustasudele, on kohaldatav ka infrastruktuuri kasutustasude kindlaksmääramisele turusegmentides, kus konkurents puudub, näiteks seetõttu, et asjaomases turusegmendis tagab transpordi ainult üks raudtee-ettevõtja, kellele on antud määruse nr 1370/20072 artikli 2 punktis f ette nähtud ainuõigus transporditeenuste osutamiseks selles turusegmendis?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT 2012, L 343, lk 32).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT 2007, L 315, lk 1).