Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administratīvā rajona tiesa (Latvia) on esittänyt 27.3.2020 – AS LatRailNet ja VAS Latvijas dzelzceļš v. Valsts dzelzceļa administrācija

(asia C-144/20)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administratīvā rajona tiesa

Pääasian asianosaiset

Kantajat: AS LatRailNet ja VAS Latvijas dzelzceļš

Vastaaja: Valsts dzelzceļa administrācija

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2012/341 56 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että siinä annetaan sääntelyelimelle oikeus tehdä omasta aloitteestaan päätös, jolla kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa mainituista rataverkon haltijan olennaisista toiminnoista vastaava yritys määrätään tekemään infrastruktuurimaksujen laskentaa koskeviin määräyksiin (hinnoittelujärjestelmään) tiettyjä muutoksia, jotka eivät koske hakijoihin kohdistuvaa syrjintää?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko sääntelyelimellä oikeus määrittää tällaisessa päätöksessä edellytykset, jotka kyseisillä muutoksilla on asetettava, ja esimerkiksi velvoittaa poistamaan infrastruktuurimaksujen määritysperusteista sellaiset valtion talousarviosta tai paikallishallintojen talousarvioista maksettavat ennakoidut menot, joita henkilöliikenteen harjoittajat eivät pysty kattamaan liikennöinnistä saatavilla tuloilla?

Onko direktiivin 2012/34 32 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltioille kyseisessä kohdassa asetettua velvollisuutta taata rautatiealan markkinasegmenttien paras mahdollinen kilpailukyky asettaessaan infrastruktuurimaksuihin sovellettavia lisähintoja sovelletaan myös määritettäessä infrastruktuurimaksuja sellaisilla markkinasegmenteillä, joilla ei ole kilpailua esimerkiksi siksi, että liikennettä harjoittaa kyseisellä markkinasegmentillä yksi ainoa rautatieliikenteen toimija, jolle on annettu asetuksen N:o 1370/20072 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettu yksinoikeus liikenteen harjoittamiseen kyseisellä markkinasegmentillä?

____________

1 Rautatielain ja yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21.11.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU (EUVL 2012, L 343, s. 32).

2 Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta 23.10.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007 (EUVL 2007, L 315, s. 1).