Language of document :

2020 m. kovo 27 d. Administratīvā rajona tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS „LatRailNet“, VAS „Latvijas dzelzceļš“ / Valsts dzelzceļa administrācija

(Byla C-144/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administratīvā rajona tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: AS „LatRailNet“, VAS „Latvijas dzelzceļš“

Atsakovė: Valsts dzelzceļa administrācija

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos [2012/341 ] 56 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją reguliavimo institucijai suteikiamas įgaliojimas savo iniciatyva priimti sprendimą, įpareigojantį įmonę, vykdančią pagrindines geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas, nurodomas minėtos direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje, atlikti tam tikrus mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra apskaičiavimo taisyklių (apmokestinimo sistemos) pakeitimus, dėl kurių nekyla pareiškėjų diskriminavimo grėsmė?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar reguliavimo institucija turi teisę šiuo sprendimu nustatyti sąlygas, kurios turi būti numatytos šiais pakeitimais, pavyzdžiui, nustatydama įpareigojimą į infrastruktūros mokesčių nustatymo kriterijus neįtraukti iš anksto numatytų išlaidų, padengiamų iš valstybės biudžeto arba vietos valdžios institucijų biudžetų, kurių keleivių vežėjai negali apmokėti iš pajamų, gaunamų teikiant transporto paslaugas?

3.    Ar Direktyvos [2012/34] 32 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje numatyta valstybių narių pareiga nustatant mokesčiams už naudojimąsi infrastruktūra taikytinus antkainius užtikrinti optimalų geležinkelių rinkos segmento konkurencingumą taip pat taikytina mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra nustatymui rinkos segmentuose, kuriuose konkurencija nevyksta, pavyzdžiui, dėl to, kad atitinkamame rinkos segmente transporto paslaugas teikia tik vienas geležinkelių vežėjas, kuriam suteikta Reglamento Nr. 1370/20072 2 straipsnio f punkte numatyta išimtinė teisė teikti transporto paslaugas šiame rinkos segmente?

____________

1 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012, p. 32).

2 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007, p. 1).