Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 27. martā iesniedza Administratīvā rajona tiesa (Latvija) – AS „LatRailNet”, VAS „Latvijas dzelzceļš”/Valsts dzelzceļa administrācija

(lieta C-144/20)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Administratīvā rajona tiesa

Pamatlietas puses

Pieteicējas: AS „LatRailNet”, VAS „Latvijas dzelzceļš”

Atbildētāja: Valsts dzelzceļa administrācija

Prejudiciālie jautājumi

Vai direktīvas 2012/34 1 56. panta otrā daļa iztulkojama tādējādi, ka tā paredz regulatīvās iestādes tiesības pēc savas iniciatīvas pieņemt lēmumu, ar kuru uzņēmumam, kas veic direktīvas 2012/34 7. panta pirmajā daļā noteiktās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas, tiek uzdots veikt noteiktus grozījumus infrastruktūras maksu aprēķināšanas noteikumos (shēmā), kas neskar pieteikuma iesniedzēju diskrimināciju?

Ja atbilde uz 1. jautājumu ir apstiprinoša, vai ar minēto lēmumu regulatīvā iestāde ir tiesīga noteikt nosacījumus, kas jāietver minētajos grozījumos, piemēram, uzliekot par pienākumu izslēgt no infrastruktūras maksu noteikšanas kritērijiem iepriekš plānojamus no valsts vai pašvaldību budžetiem sedzamus izdevumus, kurus pasažieru pārvadātāji nespēj segt no saviem pārvadājumu ieņēmumiem?

Vai direktīvas 2012/34 32. panta pirmā daļa ir iztulkojama tādējādi, ka minētajā daļā paredzētais dalībvalstu pienākums, nosakot infrastruktūras maksas piemērošanas uzcenojumus, garantēt optimālu dzelzceļa tirgus segmenta konkurētspēju, ir piemērojams infrastruktūras maksas noteikšanai arī tajos tirgus segmentos, kuros nepastāv konkurence, piemēram, tā iemesla dēļ, ka attiecīgajā tirgus segmentā pārvadājumus veic tikai viens dzelzceļa pārvadātājs, kuram pārvadājumu veikšanai šajā tirgus segmentā ir piešķirtas regulas 1370/2007 2 2. panta f) apakšpunktā paredzētās ekskluzīvās tiesības?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV 2012, L 343, 32. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1370/2007 (2007. gada 23. oktobris) par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV 2007, L 315, 1. lpp.).