Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā rajona tiesa (Lotyšsko) 27. marca 2020 – AS „LatRailNet“, VAS „Latvijas dzelzceļš“/Valsts dzelzceļa administrācija

(vec C-144/20)

Jazyk konania: lotyščina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administratīvā rajona tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: AS „LatRailNet“, VAS „Latvijas dzelzceļš“

Žalovaný: Valsts dzelzceļa administrācija

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 56 ods. 2 smernice [2012/34]1 vykladať v tom zmysle, že priznáva regulačnému orgánu právomoc prijať z vlastnej iniciatívy rozhodnutie, ktorým sa podniku, ktorý vykonáva základné funkcie manažéra železničnej infraštruktúry spomenuté v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice, uloží povinnosť zaviesť v predpisoch týkajúcich sa výpočtu poplatkov za používanie infraštruktúry (systém spoplatňovania) určité zmeny, ktoré sa netýkajú diskriminácie žiadateľov?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má regulačný orgán právomoc stanoviť takým rozhodnutím podmienky, ktoré musia upravovať uvedené zmeny, napríklad tým, že uloží povinnosť vylúčiť z kritérií na stanovenie poplatkov za používanie infraštruktúry vopred plánované výdavky, ktoré sa hradia zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtov územných správnych celkov, ktoré osobní dopravcovia nemôžu uhradiť z príjmov plynúcich z dopravy?

Má sa článok 32 ods. 1 smernice [2012/34] vykladať v tom zmysle, že povinnosť udržať pri stanovovaní príplatkov k poplatkom za používanie infraštruktúry optimálnu konkurencieschopnosť segmentov železničného trhu, ktorá členským štátom vyplýva z uvedeného odseku, sa vzťahuje aj na stanovenie poplatkov za používanie infraštruktúry v trhových segmentoch, v ktorých neexistuje hospodárska súťaž, napríklad z dôvodu, že v dotknutom trhovom segmente vykonáva dopravu len jeden železničný dopravca, ktorému bolo priznané výlučné právo na vykonávanie dopravy v uvedenom trhovom segmente stanovené v článku 2 písm. f) nariadenia č. 1370/20072 ?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 32).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 2007, s. 1).