Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā rajona tiesa (Lettland) den 27 mars 2020 – AS ”LatRailNet” och VAS ”Latvijas dzelzceļš”mot Valsts dzelzceļa administrācija

(Mål C-144/20)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Administratīvā rajona tiesa

Parter i det nationella målet

Kärande: AS ”LatRailNet” och VAS ”Latvijas dzelzceļš”

Svarande: Valsts dzelzceļa administrācija

Tolkningsfrågor

Ska artikel 56.2 i direktiv [2012/34]1 tolkas så, att den ger regleringsorganet en möjlighet att på eget initiativ anta ett beslut genom vilket det företag som utför järnvägsinfrastrukturförvaltarens i artikel 7.1 i detta direktiv angivna väsentliga uppgifter åläggs att, i bestämmelser om beräkning av avgifter för utnyttjande av infrastrukturer (avgiftssystem), göra vissa ändringar som inte rör diskriminering av sökande?

Om den första frågan besvaras jakande, har regleringsorganet befogenhet att, genom ett sådant beslut, fastställa de villkor som ska föreskrivas genom nämnda ändringar, till exempel genom att införa en skyldighet att från kriterierna för fastställande av avgifter för utnyttjande av infrastrukturer utesluta de tidigare planerade kostnader som täcktes av statsbudgeten eller av de lokala myndigheternas budgetar och som passagerartransportörerna inte kan täcka med intäkterna från transport?

Ska artikel 32.1 i direktiv [2012/34] tolkas så, att den skyldighet som enligt denna punkt åligger medlemsstaterna att säkerställa största möjliga konkurrenskraft för järnvägens marknadssegment, vid fastställandet av de avgiftspåslag som ska tillämpas på avgifterna för utnyttjande av infrastrukturen, även ska vara tillämplig på fastställandet av avgifterna för utnyttjande av infrastrukturer för de marknadssegment där det inte finns någon konkurrens, till exempel på grund av att transport i det aktuella marknadssegmentet endast utförs av ett enda järnvägstransportföretag, vilket har tilldelats den exklusiva rättighet som föreskrivs i artikel 2 f i förordning nr 1370/20072 att genomföra transporter i detta marknadssegment?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 2012, s. 32).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 2007, s. 1).