Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 października 2019 r. w sprawie T-601/17, Rubik’s Brand Ltd / EUIPO – Simba Toys, wniesione w dniu 20 grudnia 2019 r. przez Rubik’s Brand Ltd

(Sprawa C-936/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Rubik’s Brand Ltd (przedstawiciele: K. Szamosi, M. Borbás, ügyvédek)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Simba Toys GmbH & Co. KG

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

____________