Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) 19. novembra 2019 – trestné konanie proti NC

(vec C-840/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

NC

Ďalší účastník konania:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, článok 325 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva1 , ktorý bol prijatý na základe článku 83 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia vydaniu rozhodnutia orgánom stojacim mimo súdnej moci, t. j. Curtea Constituțională a României (Ústavný súd Rumunska), ktorým sa nariaďuje opätovné preskúmanie prípadov korupcie, o ktorých sa rozhodlo v určitom konkrétnom období a ktoré sú v štádiu odvolania, a to z dôvodu, že v rámci najvyššieho súdu neboli zriadené súdne senáty špecializované v danej oblasti, hoci sa uznáva špecializácia sudcov, z ktorých sa dotknuté súdne senáty skladali?

2.    Majú sa článok 2 Zmluvy o Európskej únii a článok 47 [druhý odsek] Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby orgán stojaci mimo súdnej moci vyhlásil za nezákonné zloženie rozhodovacieho senátu sekcie najvyššieho súdu (senát zložený z aktívnych sudcov, ktorí v čase povýšenia spĺňali okrem iného podmienku špecializácie požadovanej na účely ich pridelenia na najvyšší súd)?

3.    Má sa prednosť práva Únie vykladať v tom zmysle, že vnútroštátnemu súdu umožňuje upustiť od uplatnenia rozhodnutia Ústavného súdu, vyhláseného v konaní týkajúcom sa ústavného sporu, ktoré je v zmysle vnútroštátneho práva záväzné?

____________

1 Ú. v. EÚ L 198, 2017, s. 29.