Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 25. února 2020 – Rottendorf Pharma GmbH v. Hauptzollamt Bielefeld

(Věc C-92/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Rottendorf Pharma GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Bielefeld

Předběžná otázka

Je třeba vykládat čl. 239 odst. 1 druhou odrážku nařízení Rady (EHS) č. 2913/921 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství v tom smyslu, že je možné vrátit clo v případě, jakým je případ původního řízení, ve kterém zboží, které není zbožím Společenstvím, dovezené zúčastněnou osobou, bylo znovu vyvezeno z celního území Společenství a okolnosti, které vedly ke vzniku celního dluhu, nelze přičítat hrubé nedbalosti zúčastněné osoby?

____________

1 Úř. věst. 1992, L 302, s. 1.