Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 25. februārī iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) – Rottendorf Pharma/Hauptzollamt Bielefeld

(Lieta C-92/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Rottendorf Pharma GmbH

Atbildētāja: Hauptzollamt Bielefeld

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 1 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 239. panta 1. punkta otrais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka saskaņā ar šo tiesību normu ir pieļaujama muitas nodokļa atmaksa tādā situācijā kā pamatlietā, kurā attiecīgās personas ievestās ārpuskopienas preces ir tikušas atkal izvestas ārpus Kopienas muitas teritorijas un apstākļus, kuru dēļ radies muitas parāds, nevar saistīt ar attiecīgās personas klaju nolaidību?

____________

1 OV 1992, L 302, 1. lpp.