Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 25 februari 2020 - Rottendorf Pharma GmbH mot Hauptzollamt Bielefeld

(Mål C-92/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: Rottendorf Pharma GmbH

Motpart: Hauptzollamt Bielefeld

Tolkningsfråga

Ska artikel 239.1 andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2913/92(1 ) av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen tolkas så, att den medger återbetalning av tull i en situation som den i det nationella målet, där de icke-gemenskapsvaror som den berörda personen har importerat har återexporterats från gemenskapens tullområde och de omständigheter som gett upphov till tullskulden inte beror på uppenbar vårdslöshet från den berörda personens sida?

____________

(1 ) EGT L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4.