Language of document :

Преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Германия), постъпило на 5 март 2020 г. — Bank Melli Iran, акционерно дружество по иранското право/Telekom Deutschland GmbH

(Дело C-124/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: Bank Melli Iran, акционерно дружество по иранското право

Ответник: Telekom Deutschland GmbH

Преюдициални въпроси

1.    Прилага ли се член 5, първа алинея от Регламент № 2271/961 само когато на предприемащия съответните действия икономически оператор от ЕС по смисъла на член 11 от този регламент пряко или косвено са дадени указания от административни или съдебни органи на Съединените американски щати, или за приложимостта на посочената разпоредба е достатъчно въпросните действия на икономическия оператор от ЕС да имат за цел спазването на вторични санкции, и без да са налице такива указания?

2.    Ако Съдът отговори на първия въпрос в смисъла на втората алтернатива: недопустимо ли е съгласно член 5, първа алинея от Регламент № 2271/96 националното право да се тълкува в смисъл, че прекратяващата договора страна може във всички случаи да прекрати с едностранно изявление договор с продължително изпълнение с насрещната страна, която е включена от Office of Foreign Assets Control (OFAC) на САЩ в списъка Specially-Designated-Nationals (SDN), включително и по съображението да спази наложени от САЩ санкции, без да е необходимо да посочи основание за прекратяването и съответно да води гражданско дело, в което да посочи и докаже, че във всеки случай основанието за едностранното прекратяване на договора не е свързано със спазване на санкциите на САЩ?

3.    Ако Съдът отговори утвърдително на втория въпрос: следва ли едностранно прекратяване на договор по общия ред, извършено в нарушение на член 5, първа алинея от Регламент № 2271/96, задължително да се счита за недействително, или за постигането на целта на този регламент са достатъчни и други санкции, като например налагането на имуществена санкция?

4.    Ако Съдът отговори на третия въпрос в смисъла на първата алтернатива: като се имат предвид, от една страна, членове 16 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и от друга страна, възможността по член 5, втора алинея от Регламент № 2271/96 за предоставяне на разрешение по изключение, важи ли посоченото и в случаите, когато запазването на търговското отношение с насрещната страна по договора, която е включена в посочения по-горе списък, би създало опасност за икономическия оператор от ЕС да претърпи значителни икономически загуби на пазара в САЩ (в случая 50 % от оборота на групата предприятия)?

____________

1 Регламент (EО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 година относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него (ОВ L 309, 29.11.1996 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 10, том 1, стр. 75), в редакцията след измененията, направени с Делегиран регламент (ЕС) 2018/1100 на Комисията от 6 юни 2018 г. (ОВ L 199, 7.8.2018 г., стр. 1).