Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 5.3.2020 – Bank Melli Iran, Iranin oikeuden mukaan perustettu osakeyhtiö v. Telekom Deutschland GmbH

(asia C-124/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Bank Melli Iran, Iranin oikeuden mukaan perustettu osakeyhtiö

Vastaaja: Telekom Deutschland GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko asetuksen N:o 2271/961 5 artiklan 1 kohtaa vain silloin, kun kyseisen asetuksen 11 artiklassa tarkoitettuun EU:n toimijaan kohdistuu Amerikan Yhdysvaltojen taholta suoraan tai välillisesti annettuja viranomaisten tai tuomioistuinten määräyksiä, vai onko sen soveltamiseksi riittävää, että EU:n toimijan menettelyn tarkoituksena on toissijaisten pakotteiden noudattaminen ilman tällaisia määräyksiäkin?

Jos unionin tuomioistuin vastaa ensimmäiseen kysymykseen jälkimmäisen vaihtoehdon mukaisesti: Onko asetuksen N:o 2271/96 5 artiklan 1 kohta esteenä kansallisen oikeuden tulkitsemiselle siten, että sopimuksen irtisanova osapuoli voi myös kaikissa tapauksissa ilmoittaa irtisanovansa kestovelkasuhteen sellaisen sopimuskumppanin kanssa, jonka Yhdysvaltojen ulkomaisten varojen valvontavirasto (Office of Foreign Assets Control, OFAC) on ottanut pakotteiden kohteena olevien listalle (Specially-Designated-Nationals-Liste, SDN) – ja siten myös tehdä irtisanomisilmoituksen, jonka motiivina on Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden noudattaminen – ilman, että tähän tarvittaisiin irtisanomisperustetta, ja siten ilman, että hänen tarvitsisi selittää ja todistaa riita-asian oikeudenkäynnissä, että irtisanomisilmoituksen perusteena ei ainakaan ole ollut Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden noudattaminen?

Jos unionin tuomioistuin vastaa toiseen kysymykseen myöntävästi: Onko säännönmukaista irtisanomista, joka on asetuksen N:o 2271/96 5 artiklan 1 kohdan vastainen, ehdottomasti pidettävä tehottomana, vai täyttyykö asetuksen tarkoitus myös muunlaisilla seuraamuksilla, esimerkiksi hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisellä?

Jos unionin tuomioistuin vastaa kolmanteen kysymykseen ensimmäisen vaihtoehdon mukaisesti: Kun otetaan huomioon yhtäältä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 ja 52 artikla ja toisaalta asetuksen N:o 2271/96 5 artiklan 2 kohdan mukainen mahdollisuus poikkeuslupien antamiseen, päteekö tämä myös siinä tapauksessa, että EU:n toimijaa uhkaa merkittävät taloudelliset menetykset Yhdysvaltojen markkinoilla (tässä tapauksessa 50 prosenttia konsernin liikevaihdosta), jos se jatkaa liikesuhdettaan pakotelistalla olevan sopimuskumppanin kanssa?

____________

1 Tietyn kolmannen maan lainsäädännön ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta 22.11.1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2271/96 (EYVL 1996, L 309, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 6.6.2018 annetulla komission delegoidulla asetuksella (EU) 2018/1100 (EUVL 2018, L 199, s. 1).