Language of document :

2020 m. kovo 5 d. Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischem Recht / Telekom Deutschland GmbH

(Byla C-124/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischem Recht 

Atsakovė: Telekom Deutschland GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento Nr. 2271/961 5 straipsnio pirma pastraipa taikoma tik tuo atveju, kai veikiančiam ES ekonominės veiklos vykdytojui, kaip jis suprantamas pagal šio reglamento 11 straipsnį, Jungtinės Amerikos Valstijos tiesiogiai ar netiesiogiai yra adresavusios valdžios institucijos arba teismo nurodymus, ar tam, kad ji būtų taikoma, pakanka, jog ES ekonominės veiklos vykdytojo veiksmai ir be tokių nurodymų būtų nukreipti į antrinių sankcijų laikymąsi?

2.    Jei į pirmąjį klausimą Teisingumo Teismas atsakytų taip, kaip nurodyta antroje alternatyvoje: ar pagal Reglamento Nr. 2271/96 5 straipsnio pirmą pastraipą draudžiamas toks nacionalinės teisės aiškinimas, pagal kurį sutartį nutraukianti šalis gali nutraukti tęstinio vykdymo sutartį su partneriu, kurį JAV Office of Foreign Assets Control (Užsienio lėšų kontrolės biuras, toliau – OFAC) yra įtraukęs į Specially Designated Nationals List (Ypatingųjų kategorijų piliečių sąrašas, toliau – SDN), motyvuodama tuo, kad turi būti laikomasi JAV taikomų sankcijų, ir nenurodydama jokio kito nutraukimo pagrindo ir todėl civilinio proceso metu neprivalant įrodinėti, kad nutraukimo pagrindas bet kuriuo atveju nebuvo JAV taikomų sankcijų laikymasis?

3.    Jeigu į antrąjį klausimą Teisingumo Teismas atsakytų teigiamai: ar sutarties nutraukimą bendrąja tvarka, kuris pažeidžia Reglamento Nr. 2271/96 5 straipsnio pirmą pastraipą, privaloma laikyti negaliojančiu, ar reglamento tikslą atitinka ir kitos sankcijos, pavyzdžiui, baudos skyrimas?

4.    Jei į trečiąjį klausimą Teisingumo Teismas atsakytų taip, kaip nurodyta pirmoje alternatyvoje: ar, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 52 straipsnius, taip pat į galimybę išimties tvarka suteikti įgaliojimą pagal Reglamento Nr. 2271/96 5 straipsnio antrą pastraipą, tai galioja ir tada, kai ES ekonominės veiklos vykdytojui tuo atveju, jeigu jis išsaugo verslo ryšius su į sąrašą įtrauktu partneriu, JAV rinkoje gresia didžiuliai nuostoliai (šioje byloje – 50 procentų grupės apyvartos)?

____________

1 1996 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2271/96 saugantis nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų (OL L 309, 1996, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 10 sk., 1 t., p. 75), su pakeitimais, padarytais 2018 m. birželio 6 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1100, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 2271/96 priedas (OL L 199 I, 2018, p. 1).