Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Испания), постъпило на 9 март 2020 г. — YJ/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Дело C-130/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Страни в главното производство

Жалбоподател: YJ

Ответник: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Преюдициален въпрос

Може ли да се разглежда като пряко дискриминационна по смисъла на Директива 79/71 разпоредба като член 60, параграф 4 от Ley General de la Seguridad Social (Общ закон за социалното осигуряване), която изключва от получаването на добавката за майчинство жените, които се пенсионират доброволно, но не и жените, които също се пенсионират доброволно при навършване на предвидената в закона пенсионна възраст или които се пенсионират предсрочно, но поради естеството на осъществяваната от тях трудова дейност през професионалния им живот или заради увреждане, или още защото по независещи от тях причини са преустановили трудовата си дейност, преди да се пенсионират?

____________

1     Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване.

    ОВ L 6, 1979 г., стр. 24; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 192.