Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 9.3.2020 – YJ v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(asia C-130/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: YJ

Vastaaja: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko direktiivissä 79/71 tarkoitettuna välittömänä syrjintänä pitää yleisen sosiaaliturvalain (Ley General de la Seguridad Social) 60 §:n 4 momentin kaltaista säännöstä, jonka mukaan äitiyslisää ei makseta naisille, jotka jäävät [varhennetulle] eläkkeelle vapaaehtoisesti, mutta sitä maksetaan naisille, jotka myös jäävät eläkkeelle vapaaehtoisesti, tosin tavanomaisessa lakisääteisessä eläkeiässä, tai naisille, jotka jäävät varhennetulle eläkkeelle, mutta ammatillisen uransa aikana harjoittamansa työskentelyn perusteella tai sillä perusteella, että heillä on jokin vamma tai että he ovat lopettaneet työnteon ennen eläkeiän saavuttamista itsestään riippumattomasta syystä?

____________

1 Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19.12.1978 annettu neuvoston direktiivi 79/7/ETY (EYVL 1979, L 6, s. 24).