Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 9. martā iesniedza Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Spānija) – YJ/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Lieta C-130/20)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītāja: YJ

Atbildētāja: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prejudiciālais jautājums

Vai var uzskatīt par tiešu diskrimināciju Direktīvas 79/7 1 izpratnē tādu tiesību normu kā Vispārējā sociālā nodrošinājuma likuma [Ley General de la Seguridad Social] 60. panta 4. punkts, kas nepiemēro maternitātes piemaksu pie pensijas sievietēm, kuras brīvprātīgi [priekšlaicīgi] pensionējas, salīdzinājumā ar tām sievietēm, kuras pensionējas arī brīvprātīgi noteiktajā vecumā vai kuras pensionējas priekšlaicīgi, bet tāda iemesla dēļ, kas ir saistīts ar nodarbinātību to profesionālās dzīves laikā, invaliditāti vai to, ka darba attiecības ir izbeigušās pirms pensionēšanās uz viņām neattiecināmu iemeslu dēļ?

____________

1 Padomes Direktīva (1978. gada 19. decembris) par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos.

OV 1979, L 6, 24. lpp.