Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Spanje) op 9 maart 2020 – YJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Zaak C-130/20)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: YJ

Verwerende partij: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prejudiciële vraag

Kan een regeling als artikel 60, lid 4, van de Ley General de la Seguridad Social (Spaanse algemene wet op de sociale zekerheid), die vrouwen die vrijwillig vervroegd uittreden uitsluit van de moederschapstoeslag, terwijl die uitsluiting niet geldt voor vrouwen die eveneens vrijwillig, maar op de gewone wettelijke leeftijd uittreden, of die vervroegd uittreden vanwege de arbeid die zij gedurende hun werkzame leven hebben verricht, vanwege arbeidsongeschiktheid, of vanwege het feit dat zij voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn gestopt met werken om redenen die niet aan henzelf zijn toe te schrijven, worden beschouwd als directe discriminatie in de zin van richtlijn 79/7?1

____________

1 Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid (PB 1979, L 6, blz. 24).