Language of document :

2020. április 8-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Dán Királyság

(C-159/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Konstantinidis, I. Naglis és U. Nielsen meghatalmazottak)

Alperes: Dán Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy Dánia – mivel nem előzte meg és nem akadályozta meg, hogy a dán tejüzemek a Feta elnevezést olyan sajtra vonatkozóan használják, amely nem felel meg az 1829/2002/EK bizottsági rendeletben1 foglalt termékleírásnak – nem teljesítette a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet2 13. cikkéből eredő kötelezettségeit;

állapítsa meg, hogy Dánia – mivel engedélyezte a dán tejüzemek számára, hogy a Feta utánzatait előállítsák és értékesítsék – megszegte az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikkének az 1151/2012/EU rendelet 1. cikkének (1) bekezdésével és 4. cikkével összefüggésben értelmezett (3) bekezdését;

a Dán Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság arra hivatkozik, hogy a dán hatóságok nem teljesítették a minőségrendszerekről szóló rendeletből eredő kötelezettségeiket, mivel engedélyezték a dán vállalkozásoknak, hogy jogellenesen használják a „Feta” elnevezést a Dániában termelt sajt tekintetében.

A Bizottság különösen azzal érvel, hogy a „Feta” elnevezést Dániában a minőségrendszerekről szóló rendelet megsértésével használják, és ezért e tagállamnak meg kell tennie a szükséges közigazgatási és bírósági intézkedéseket e gyakorlat megelőzése vagy megszüntetése érdekében. Mivel Dánia megtagadja, hogy megfeleljen a fent említett szabályozásnak, a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy Dánia nem teljesítette a minőségrendszerekről szóló rendelet 13. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, következésképpen sérti az uniós jogot.

Dánia azáltal, hogy lehetővé teszi a dán tejüzemek számára a „Feta” utánzatainak gyártását és értékesítését, sérti az EUSZ 4. cikknek az 1151/2012/EU rendelet 1. cikkének (1) bekezdésével és 4. cikkével összefüggésben értelmezett (3) bekezdését is, mivel veszélyezteti az Európai Unió azon célkitűzéseinek a megvalósítását, hogy biztosított legyen az értéknövelő jellemzőkkel és sajátosságokkal rendelkező mezőgazdasági termékek és élelmiszerek termelői és előállítói tekintetében a tisztességes verseny, az adott földrajzi területhez szorosan kapcsolódó termékek előállítói segítségben részesüljenek annak eléréséhez, hogy minőségi termékeikért cserébe biztosított legyen a méltányos jövedelem, és a szellemitulajdon-jogot képező elnevezések oltalma biztosított legyen az Unió egész területén.

A Bizottság továbbá úgy véli, hogy azáltal, hogy nem akadályozta meg vagy szüntette meg a „Feta” bejegyzett és oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó jogok megsértését, amely azáltal következik be, hogy a dán tejtermelők harmadik országokba exportálnak bitorlással érintett sajtokat, Dánia aláássa az Unió által a nemzetközi tárgyalások során képviselt, az EU minőségrendszerei védelmének a biztosítását célzó álláspontot, és sérti az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elvét.

____________

1 Az 1107/96/EK rendelet mellékletének a feta név tekintetében történő módosításáról szóló, 2002. október 14-i 1829/2002/EK bizottsági rendelet (HL 2002. L 277., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 37. kötet, 195. o.)

2 A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanács i rendelet (HL 2012. L 343., 1. o.)