Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 8. aprīlī – Eiropas Komisija/Dānijas Karaliste

(Lieta C-159/20)

Tiesvedības valoda – dāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Konstantinidis, I. Naglis un U. Nielsen)

Atbildētāja: Dānijas Karaliste

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt, ka Dānija nav izpildījusi Regulas (ES) Nr. 1151/2012 1 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 13. pantā paredzētos pienākumus, jo tā nenovērsa vai neapturēja Dānijas piena pārstrādes uzņēmumus no nosaukuma “Feta” izmantošanas sieram, kurš neatbilst Komisijas Regulā (EK) Nr. 1829/2002 2 paredzētajai specifikācijai;

atzīt, ka, atļaujot Dānijas piena pārstrādes uzņēmumiem ražot un tirgot siera “Feta” viltojumus, Dānija ir pārkāpusi Līguma par Eiropas Savienību (LES) 4. panta 3. punktu, lasot to kopsakarā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 1. panta 1. punktu un 4. pantu;

piespriest Dānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija apgalvo, ka Dānijas iestādes nav izpildījušas savus pienākumus atbilstoši regulai par kvalitātes shēmām, jo ļāva Dānijas uzņēmumiem nelikumīgi izmantot nosaukumu “Feta” sieram, kurš ražots Dānijā.

Konkrētāk, tā apgalvo, ka nosaukums “Feta” Dānijā tiek lietots, pārkāpjot regulu par kvalitātes shēmām, un ka tā rezultātā dalībvalstij ir jāveic piemērotas administratīvas un tiesu darbības, lai novērstu vai apturētu šo praksi. Tā kā Dānija atsakās izpildīt iepriekš minētā tiesiskā regulējuma prasības, Komisija secina, ka Dānija nav izpildījusi regulas par kvalitātes shēmām 13. panta 3. punktā paredzētos pienākumus un līdz ar to ir pārkāpusi Savienības tiesības.

Ļaujot Dānijas piena pārstrādes uzņēmumiem ražot un pārdot “Feta” viltojumus, Dānija ir pārkāpusi arī LES 4. panta 3. punktu kopsakarā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 1. panta 1. punktu un 4. pantu, apdraudot Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu – nodrošināt godīgu konkurenci lauksaimniekiem un ražotājiem, kas ražo lauksaimniecības produktus un pārtikas produktus ar īpašībām un pazīmēm, kas paaugstina to pievienoto vērtību, palīdzot to produktu ražotājiem, kas saistīti ar ģeogrāfisku apgabalu, nodrošinot taisnīgu atlīdzību par to produktu kvalitāti un nodrošinot to nosaukumu kā intelektuālā īpašuma tiesību vienotu aizsardzību Savienības teritorijā.

Komisija arī uzskata, ka, nenovēršot vai apturot tādu tiesību pārkāpumu saistībā ar reģistrētu “aizsargātu cilmes vietas nosaukumu” (ACVN) “Feta”, kurš rodas, kad Dānijas piensaimnieki eksportē viltotu sieru no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm, Dānija aizskar Savienības nostāju starptautiskās sarunās, kuras ir vērstas uz to, lai aizsargātu Savienības kvalitātes shēmas, un pārkāpj lojālas sadarbības principu, kurš ietverts LES 4. panta 3. punktā.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV 2012, L 343, 1. lpp.).

2     Komisijas Regula (EK) Nr. 1829/2002 (2002. gada 14. oktobris), ar ko groza pielikumu Regulai (EK) Nr. 1107/96 attiecībā uz nosaukumu Feta (OV 2002, L 277, 10. lpp.).