Language of document :

Acțiune introdusă la 8 aprilie 2020 – Comisia Europeană/Regatul Danemarcei

(Cauza C-159/20)

Limba de procedură: daneza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Konstantinidis, I. Naglis și U. Nielsen, în calitate de agenți)

Pârât: Regatul Danemarcei

Concluziile

Reclamanta solicită Curții:

constatarea neîndeplinirii de către Danemarca a obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 1151/20121 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, întrucât nu a preîntâmpinat și nu a oprit fabricile daneze de produse lactate să folosească denumirea Feta pentru brânzeturi care nu respectă caietul de sarcini din Regulamentul (CE) nr. 1829/2002 al Comisiei2 ;

constatarea încălcării de către Danemarca a articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) coroborat cu articolul 1 alineatul (1) și cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, întrucât a permis fabricilor daneze de produse lactate să producă și să vândă imitații de Feta;

obligarea Regatului Danemarcei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia susține că autoritățile daneze nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul regulamentului privind sistemele din domeniul calității, întrucât au permis întreprinderilor daneze să folosească în mod nelegal denumirea „Feta” pentru brânzeturile produse în Danemarca.

În special, ea afirmă că denumirea „Feta” este utilizată în Danemarca cu încălcarea regulamentului privind sistemele din domeniul calității și că, în consecință, statul membru respectiv trebuie ia măsurile administrative și judiciare corespunzătoare pentru a preîntâmpina sau pentru a stopa această practică. Întrucât Danemarca refuză să respecte legislația menționată mai sus, Comisia concluzionează că Danemarca nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (3) din regulamentul privind sistemele din domeniul calității și, prin urmare, a încălcat dreptul Uniunii.

Prin faptul că a permis fabricilor daneze de produse lactate să producă și să vândă imitații de „Feta”, Danemarca a încălcat de asemenea articolul 4 alineatul (3) TUE coroborat cu articolul 1 alineatul (1) și cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, întrucât a pus în pericol realizarea obiectivelor Uniunii Europene în ceea ce privește asigurarea concurenței loiale pentru fermierii și producătorii de produse agricole și alimentare cu caracteristici și proprietăți care oferă valoare adăugată, care să-i ajute pe producătorii de produse legate de o zonă geografică să obțină unui profit echitabil, adecvat în raport cu calitățile produselor lor și care să asigure protecția denumirilor, sub formă de drept de proprietate intelectuală pe teritoriul Uniunii.

Comisia consideră de asemenea că, întrucât nu a preîntâmpinat și nu a oprit încălcarea drepturilor aferente denumirii de origine protejate (DOP) „Feta”, care are loc atunci când producătorii danezi de produse lactate exportă brânzeturi contrafăcute din Uniunea Europeană către țări terțe, Danemarca subminează poziția Uniunii în negocierile internaționale al căror scop este să asigure protecția sistemelor Uniunii Europene din domeniul calității și încalcă principiul cooperării loiale din articolul 4 alineatul (3) TUE.

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO 2012, L 343, p. 1).

2     Regulamentul (CE) nr. 1829/2002 al Comisiei din 14 octombrie 2002 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind denumirea „Feta” (JO 2002, L 277, p. 10, Ediție specială, 03/vol. 44, p. 214).