Language of document :

Žaloba podaná 8. apríla 2020 – Európska komisia/Dánske kráľovstvo

(vec C-159/20)

Jazyk konania: dánčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Konstantinidis, I. Naglis a U. Nielsen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Dánske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

konštatoval, že Dánske kráľovstvo si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 nariadenia o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny 1 , keďže nezabránilo používaniu označenia „Feta“ dánskymi mliekarňami pre syry, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami uverejnenými v nariadení Komisie (ES) č. 1829/2002 2 , ani nezastavilo takéto používanie,

ďalej konštatoval, že Dánske kráľovstvo tým, že tolerovalo, aby dánske mliekarne vyrábali a uvádzali na trh imitácie syra „Feta“, porušilo článok 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) v spojení s článkom 1 ods. 1 a článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012,

uložil Dánskemu kráľovstvu povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa domnieva, že dánske orgány si nesplnili povinnosti, ktoré im vyplývajú z nariadenia č. 1151/2012, keď tolerovali, aby dánski podnikatelia nezákonne používali označenie „Feta“ pre syr vyrábaný v Dánsku.

Predovšetkým možno konštatovať, že používanie označenia „Feta“ v rozpore s nariadením č. 1151/2012 sa uskutočňuje v Dánsku, v dôsledku čoho je tento členský štát povinný prijať všetky nevyhnutné administratívne a súdne opatrenia, aby zabránil takémuto používaniu alebo ho zastavil. Keďže Dánsko odmietlo dodržiavať uvedené pravidlá, Komisia dospela k záveru, že uvedený členský štát si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 ods. 3 nariadenia č. 1151/2012, a tým porušuje právo Únie.

Dánsko navyše tým, že tolerovalo, aby dánske mliekarne vyrábali a uvádzali na trh imitácie syra „Feta“, porušilo článok 4 ods. 3 ZEÚ v spojení s článkom 1 ods. 1 a článkom 4 nariadenia č. 1151/2012, čím ohrozilo plnenie cieľov Únie, a síce zaručiť riadnu hospodársku súťaž medzi poľnohospodármi a výrobcami, ktorých poľnohospodárske výrobky a potraviny majú charakteristické vlastnosti dávajúce im pridanú hodnotu; pomáhať výrobcom výrobkov spojených s určitou zemepisnou oblasťou zabezpečením príjmov primeraných vzhľadom na kvalitu výrobkov, a zaručiť ochranu označení ako práva priemyselného vlastníctva na území Únie.

Komisia sa tiež domnieva, že Dánsko tým, že nezabránilo porušovaniu práv spojených s chráneným označením pôvodu (CHOP) „Feta“, ku ktorému dochádza tým, že dánske mliekarne vyvážajú imitácie tohto syra z Únie do tretích štátov, alebo tým, že ho nezastavilo, oslabuje pozíciu Únie v medzinárodných rokovaniach, ktorých cieľom je zaručiť ochranu systémov kvality Únie, a porušuje zásadu lojálnej spolupráce zakotvenú v článku 4 ods. 3 ZEÚ.

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 1).

2     Nariadenie Komisie (ES) č. 1829/2002 zo 14. októbra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 1107/96 ohľadom názvu Feta (Ú. v. ES L 277, 2002, s. 10; Mim. vyd. 03/ 037, s. 195).