Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Iași (Romania) on esittänyt 11.12.2019 – BX v. Unitatea administrativ-teritorială D.

(asia C-909/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Iași

Pääasian asianosaiset

Valittaja: BX

Vastapuoli: Unitatea administrativ-teritorială D.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY1 2 artiklan 1 alakohdan säännöksiä tulkittava siten, että ’työajaksi’ on katsottava ajanjakso, jonka aikana työntekijä osallistuu pakolliseen ammatilliseen koulutukseen, joka järjestetään tavanomaisen työajan päättymisen jälkeen koulutuksen järjestävän palveluntarjoajan tiloissa eli työntekijän työntekopaikan ja työtehtävien ulkopuolella?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohdan määräyksiä ja direktiivin 2003/88/EY 2 artiklan 2 alakohdan ja 3, 5 ja 6 artiklan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään työsuhteisen työntekijän velvollisuudesta osallistua ammatilliseen koulutukseen mutta ei velvoiteta työnantajaa noudattamaan työntekijän lepoaikoja sen ajanjakson osalta, jona koulutus järjestetään?

____________

1 Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL 2003, L 299, s. 9).