Language of document :

2019 m. gruodžio 11 d. Curtea de Apel Iaşi (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BX / Unitatea Administrativ Teritorială D.

(Byla C-909/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Iaşi

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: BX

Kita apeliacinio proceso šalis: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų1 2 straipsnio 1 punkto nuostatos aiškintinos taip, kad laikas, kai darbuotojas, pasibaigus jo įprastam darbo laikui, dalyvauja privalomuose profesinio mokymo kursuose mokymo paslaugų teikėjo patalpose, kurios yra ne jo darbo vietoje, ir neatlieka darbo užduočių, yra „darbo laikas“?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalies nuostatos ir Direktyvos 2003/88/EB 2 straipsnio 2 punkto, 3 straipsnio, 5 straipsnio ir 6 straipsnio nuostatos aiškintinos taip, kad joms prieštarauja nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos numatant pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo profesinio mokymo poreikį darbdavys neįpareigojamas paisyti darbuotojo poilsio laiko, kiek tai susiję su mokymų laiku?

____________

1 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).