Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. decembrī iesniedza Curtea de Apel Iaşi (Rumānija) – BX/Unitatea Administrativ Teritorială D.

(Lieta C-909/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Iaşi

Pamatlietas puses

Prasītājs: BX

Atbildētāja: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 1 2. panta 1. punkta noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka “darba laiks” ir [arī] laikposms, kurā darba ņēmējs apmeklē obligātus profesionālās izglītības mācību kursus pēc parastā darba laika beigām, mācību pakalpojumu sniedzēja birojā, ārpus savas darba vietas un neveicot dienesta pienākumus?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 31. panta 2. punktā minētie noteikumi un Direktīvas 2003/88/EK 2. panta 2. punktā, 3. pantā, 5. pantā un 6. pantā minētie noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums, kas, kaut gan paredz nepieciešamību nodarbinātam darba ņēmējam apmeklēt profesionālās izglītības mācību kursus, neuzliek darba devējam pienākumu ievērot darba ņēmēja atpūtas laiku laikposmā, kurā šie mācību kursi tiek organizēti?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV 2003, L 299, 9. lpp.).