Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Iaşi (Rumunsko) 11. decembra 2019 – BX/Unitatea Administrativ Teritorială D.

(vec C-909/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Iaşi

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: BX

Odporca: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa ustanovenia článku 2 bodu 1 smernice 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času1 vykladať v tom zmysle, že „pracovný čas“ je obdobie, počas ktorého pracovník povinne navštevuje kurzy odbornej prípravy, a to po skončení bežnej pracovnej doby a v sídle školiteľa, čiže čas strávený mimo pracoviska, počas ktorého pracovník nevykonáva služobné povinnosti?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, majú sa ustanovenia článku 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie a tiež ustanovenia článku 2 bodu 2 a článkov 3, 5 a 6 smernice 2003/88/ES vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá napriek tomu, že zamestnancovi stanovuje povinnosť absolvovať odbornú prípravu, neukladá zamestnávateľovi povinnosť dodržiavať čas odpočinku pracovníka, pokiaľ ide o časový úsek, v ktorom sa kurzy odbornej prípravy uskutočňujú?

____________

1 Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).