Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Iași (Rumänien) den 11 december 2019 – BX mot Unitatea administrativ-teritorială D.

(Mål C-909/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Iași (Rumänien)

Parter i det nationella målet

Klagande: BX

Motpart: Unitatea administrativ-teritorială D.

Tolkningsfrågor

1.    Ska bestämmelserna i artikel 2.1 i [direktiv 2003/88]1 tolkas på så sätt att den tid då arbetstagaren deltar i obligatoriska yrkesutbildningskurser, efter sin ordinarie arbetstid, i utbildningsenhetens lokaler, utanför sin arbetsplats och utan att utföra sina arbetsuppgifter, utgör ”arbetstid”?

2.    Om den första frågan besvaras nekande, ska då bestämmelserna i artikel 31.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och bestämmelserna i artiklarna 2.2, 3, 5 och 6 i [direktiv 2003/88] tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell lagstiftning där det fastställs krav på att arbetstagaren deltar i yrkesutbildning utan att arbetsgivaren åläggs att respektera arbetstagarens viloperiod vad gäller den tid då utbildningskurser genomförs?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 2003, s. 9).