Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 12 februari 2020 – YL mot Altenrhein Luftfahrt GmbH

(Mål C-70/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Obersten Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: YL

Motpart: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Tolkningsfrågor

Utgör en hård landning, vilken emellertid fortfarande faller inom flygplanets normala funktionsområde, som leder till att en passagerare skadas, en skadebringande händelse i den mening som avses i artikel 17.1 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, vilken ingicks i Montreal den 28 maj 1999, undertecknades av Europeiska gemenskapen den 9 december 1999 och godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 20011 ?

____________

1 Rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapernas ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) (EGT L 194, 2001, s. 38).