Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Германия), постъпило на 27 февруари 2020 г. — HR/Finanzamt Wilmersdorf

(Дело C-108/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: HR

Ответник: Finanzamt Wilmersdorf

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 167 и член 168, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 да се тълкуват в смисъл, че не допускат прилагане на национално законодателство, при което се отказва право на приспадане на ДДС и в случаите, в които е извършена измама по ДДС с друга сделка по веригата на доставките преди тази на данъчнозадълженото лице и то е знаело или е трябвало да знае за тази измама, дори когато това лице чрез получената от него доставка не е участвало в данъчната измама, доставката не е част от измамата и чрез нея не е улеснено или благоприятствано извършването на измамата?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.