Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 27. února 2020 – HR v. Finanzamt Wilmersdorf

(Věc C-108/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: HR

Žalovaný: Finanzamt Wilmersdorf

Předběžná otázka

Musí být článek 167 a čl. 168 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 vykládány v tom smyslu, že brání takovému uplatňování vnitrostátního práva, podle něhož je třeba odepřít nárok na odpočet DPH na vstupu i v případě, že v rámci některého z předcházejících plnění byl spáchán daňový únik a osobě povinné k dani tato skutečnost byla nebo musela být známa, ale s plněním, které jí bylo poskytnuto, se daňového úniku ani neúčastnila, ani nebyla jeho součástí a ani při spáchaném daňového úniku nebyla nápomocna a nedopustila se v souvislosti s ním nadržování?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.