Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 27.1.2020 – Staatssecretaris van Financiën v. Jumbocarry Trading GmbH

(asia C-39/20)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastapuoli: Jumbocarry Trading GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko Euroopan unionin tullikoodeksista 9.10.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20131 103 artiklan 3 kohdan b alakohtaa ja 124 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tullivelkaan, joka on syntynyt ennen 1.5.2016 ja jonka vanhentumisaika ei ole sinä päivänä vielä päättynyt?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko oikeusvarmuuden periaate tai luottamuksensuojan periaate siinä tapauksessa esteenä tälle soveltamiselle?

____________

1 Unionin tullikoodeksista 9.10.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 (EUVL 2013, L 269, s. 1).