Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2020. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatsecretaris van Financiën kontra Jumbocarry Trading GmbH

(C-39/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Staatsecretaris van Financiën

Ellenérdekű fél: Jumbocarry Trading GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmazandó-e az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 103. cikke (3) bekezdésének b) pontja és 124. cikke (1) bekezdésének a) pontja olyan vámtartozásra, amely 2016. május 1-je előtt keletkezett, és ebben az időpontban még nem évült el?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: kizárja-e a jogbiztonság és a bizalomvédelem elve e rendelkezések alkalmazását?

____________

1 HL 2013. L 269., 1. o.; helyesbítés: HL 2013. L 287., 90. o., HL 2018. L 173., 35. o.