Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casaţie și Justiţie (Romania) on esittänyt 26.11.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat FX, CS ja ND

(asia C-859/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Înalta Curte de Casaţie și Justiţie

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

FX, CS ja ND

Muut osapuolet: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohtaa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan 1 kohtaa, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20.5.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/8491 58 artiklaa sekä unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 5.7.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371,2 joka on annettu Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 83 artiklan 2 kohdan, [joka on tullut 26.7.1995 tehdyn yleissopimuksen sijaan] nojalla, 4 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että lainkäyttövallan ulkopuolinen elin Curtea Constituțională a României (Romanian perustuslakituomioistuin) antaa päätöksen, jolla velvoitetaan tutkimaan uudelleen tietyn ajanjakson aikana jo ratkaissut ja muutoksenhakuvaiheessa olevat korruptioasiat sillä perusteella, ettei Înalta Curțe de Casație și Justițieen (ylin tuomioistuin) ole perustettu tällaisiin asioihin erikoistuneita ratkaisukokoonpanoja, vaikka se on tunnustanut, että näihin kokoonpanoihin kuuluvat tuomarit ovat [rikosasioihin] erikoistuneita?

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan [2 kohtaa] tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että lainkäyttövallan ulkopuolinen elin toteaa ylimmän tuomioistuimen jaoston ratkaisukokoonpanon lainvastaiseksi (kollegio, joka koostuu toimessa olevista tuomarista, jotka täyttivät ylennyshetkellä muun muassa erikoistumista koskevan edellytyksen, jonka on täytyttävä, jotta tuomari voidaan ylentää ylimmän tuomioistuimen rikosasioita käsittelevään jaostoon)?

Onko unionin oikeuden ensisijaisuutta tulkittava siten, että kansallinen tuomioistuin voi sen nojalla olla soveltamatta perustuslakituomioistuimen päätöstä, joka on annettu valtiosääntöoikeudellista erimielisyyttä koskevassa asiassa ja joka on kansallisen lainsäädännön nojalla sitova?

____________

1 EUVL 2015, L 141, s. 73.

2 EUVL 2017, L 198, s. 29.