Language of document :

2019 m. lapkričio 26 d. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš FX, CS ir ND

(Byla C-859/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

FX, CS, ND

Kita proceso šalis

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalį, SESV 325 straipsnio 1 dalį, 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB1 , 58 straipsnį ir 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis, [kuri] priimta remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 83 straipsnio 2 dalimi [ir kuria buvo pakeista] 1995 m. liepos 26 d. Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos [konvencija]2 , 4 straipsnį reikia aiškinti taip: jiems prieštarauja institucijos, kuri nėra teisminės valdžios institucija, – Curtea Constituțională a României (Rumunijos Konstitucinis Teismas) – priimtas sprendimas, kuriame dėl to, kad aukščiausioje teisminėje institucijoje nebuvo sudarytos specializuotos atitinkamos srities teisėjų kolegijos, nors jas sudariusių teisėjų specializacija pripažinta, nurodoma grąžinti iš naujo nagrinėti korupcijos bylas, dėl kurių tam tikru metu jau buvo priimtas sprendimas ir kurios šiuo metu nagrinėjamos apeliacinėje instancijoje?

2.    Ar Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio [2 dalį] reikia aiškinti taip: jiems prieštarauja institucijos, kuri nėra teisminės valdžios institucija, sprendimas pripažinti neteisėta aukščiausios teisminės valdžios institucijos skyriaus kolegijos sudėtį (kolegija sudaryta iš teisėjų, kurie jų paskyrimo metu atitiko, be kita ko, specializavimosi sąlygą, kurios reikalaujama tam, kad teisėjas būtų paskirtas į aukščiausiosios instancijos teismo baudžiamųjų bylų skyrių)?

3.    Ar Sąjungos teisės viršenybę reikia aiškinti taip: nacionalinis teismas gali netaikyti byloje dėl konstitucinio ginčo priimto Konstitucinio Teismo sprendimo, kuris yra privalomas pagal nacionalinę teisę?

____________

1 OL L 141, 2015, p. 73.

2 OL L 198, 2017, p. 29.