Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunsko) 26. novembra 2019 – trestné konanie proti FX, CS a ND

(vec C-859/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Înalta Curte de Casație și Justiție

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

FX, CS, ND

Ďalší účastník konania

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, článok 325 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článok 58 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES1 , článok 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva2 , ktorý bol vypracovaný na základe článku 83 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [a ktorá nahradila Zmluvu] o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995, vykladať v tom zmysle, že bránia vydaniu rozhodnutia orgánu stojaceho mimo súdnej moci, t. j. Curtea Constituțională a României (Ústavný súd Rumunska), ktorým sa nariaďuje opätovné preskúmanie prípadov korupcie, o ktorých sa rozhodlo v určitom konkrétnom období a ktoré sú v štádiu odvolania, a to z dôvodu, že v rámci najvyššieho súdu neboli zriadené súdne senáty špecializované v danej oblasti, hoci sa uznáva špecializácia sudcov, z ktorých sa dotknuté súdne senáty skladali?

2.    Majú sa článok 2 Zmluvy o Európskej únii a článok 47 [druhý odsek] Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby orgán stojaci mimo súdnej moci vyhlásil za nezákonné zloženie rozhodovacieho senátu sekcie najvyššieho súdu (senát zložený z aktívnych sudcov, ktorí v čase povýšenia spĺňali okrem iného podmienku špecializácie požadovanej na účely ich pridelenia na najvyšší súd)?

3.    Má sa prednosť práva Únie vykladať v tom zmysle, že vnútroštátnemu súdu umožňuje upustiť od uplatnenia nálezu Ústavného súdu, vyhláseného v konaní týkajúcom sa ústavného sporu, ktoré je v zmysle vnútroštátneho práva záväzné?

____________

1 Ú. v. EÚ L 141, 2015. s. 73.

2 Ú. v. EÚ L 198, 2017, s. 29.