Language of document :

Преюдициално запитване от Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Белгия), постъпило на 6 февруари 2020 г. — NV Vogel Import Export/Belgische Staat

(Дело C-62/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Страни в главното производство

Жалбоподател: NV Vogel Import Export

Ответник: Belgische Staat

Преюдициални въпроси

Трябва ли Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/871 от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, да се тълкува — включително в светлината на текстовете на различните езици на позиция 4409 и на обяснителните бележки към ХС относно позиции 4407 и 4409 — в смисъл че стоките, предмет на главното производство, а именно рендосани дъски, четирите ръба на които по цялата си дължина са заоблени, трябва да бъдат разглеждани като „профилирани по дължината на един или на няколко ръбове или страни“ и следователно трябва да бъдат класирани в позиция 4409 или заоблянето на ръбовете не може да бъде считано за „профилирано по дължината на един или на няколко ръбове или страни“ и следователно стоките трябва да бъдат класирани в позиция 4407?

От значение ли е обемът на заоблянето за класирането в позиция 4407, респ. в позиция 4409?

____________

1 Регламент (ЕИО) № 2658/87 от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3 ).