Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgie) dne 6. února 2020 – Vogel Import Export NV v. Belgische Staat

(Věc C-62/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Vogel Import Export NV

Žalovaný: Belgische Staat

Předběžné otázky

Musí být kombinovaná nomenklatura ve smyslu přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/871 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku – také ve světle různých jazykových znění čísla 4409 a vysvětlivek k HS ohledně čísel 4407 a 4409 – vykládána v tom smyslu, že zboží dotčené v původním řízení, a sice hoblovaná dřevěná prkna, jejichž čtyři hrany jsou po celé délce zaoblené, musí být považováno za „souvisle profilované (...) [podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch]“ a v důsledku toho zařazeno do čísla 4409, nebo nelze zaoblení hran považovat za „souvisle profilované (...) [podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch]“ a zboží je tedy nutno zařadit do čísla 4407?

Určuje rozsah zaoblení zařazení do čísla 4407 resp. do čísla 4409?

____________

1     Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 1987, L 256, s. 1).