Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgia) on esittänyt 6.2.2020 – Vogel Import Export NV v. Belgian valtio

(asia C-62/20)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vogel Import Export NV

Vastaaja: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhdistettyä nimikkeistöä, sellaisena kuin se sisältyy tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/871 liitteeseen I, tulkittava, kun huomioon otetaan myös tullinimikkeen 4409 eri kieliversiot sekä tullinimikkeitä 4407 ja 4409 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset, siten, että pääasian kohteena olevia tavaroita eli lautoja, joiden neljä särmää on pyöristetty laudan koko pituudelta, on pidettävä ”koko pituudelta muotoiltuina”, jolloin ne on luokiteltava nimikkeeseen 4409, vai eikö särmiltään pyöristettyjä lautoja voida pitää ”koko pituudelta muotoiltuina”, jolloin tavarat on luokiteltava nimikkeeseen 4407?

Onko pyöristyksen määrä ratkaisevaa määritettäessä, luokitellaanko tavara tullinimikkeeseen 4407 vai tullinimikkeeseen 4409?”

____________

1 Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 (EYVL 1987, L 256, s. 1).