Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (België) op 6 februari 2020 – Vogel Import Export NV tegen Belgische Staat (Zaak C-62/20)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Vogel Import Export NV

Verweerder: Belgische Staat

Prejudiciële vragen

Dient de Gecombineerde Nomenclatuur zoals opgenomen in bijlage 1 van de verordening (EEG) nr. 2658/871 van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief – mede in het licht van de verschillende taalversies van tariefpost 4409 en de GS- toelichtingen bij tariefposten 4407 en 4409 – aldus te worden uitgelegd dat de goederen dewelke het voorwerp uitmaken van het hoofdgeschil, te weten geschaafde houten planken waarbij bij de vier hoeken een afronding werd aangebracht over de gehele lengte van de plank, dienen te worden beschouwd als zijnde \"over de gehele lengte geprofileerd\" en bijgevolg te worden ingedeeld onder tariefpost 4409 of kan het afronden van de hoeken niet worden beschouwd als \"over de gehele lengte geprofileerd\" en dienen de goederen bijgevolg te worden ingedeeld onder tariefpost 4407?

Is de grootte van de afronding bepalend voor de indeling onder tariefpost 4407 of tariefpost 4409?

____________

1     Verordening van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB 1987, L 256, blz. 1).