Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgija) 6. februarja 2020 – Vogel Import Export NV/Belgische Staat

(Zadeva C-62/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vogel Import Export NV

Tožena stranka: Belgische Staat

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba Kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/871 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi – ob upoštevanju različnih jezikovnih različic tarifne številke 4409 in pojasnjevalnih opomb k HS v zvezi s tarifnima številkama 4407 in 4409 – razlagati tako, da je treba blago, ki je predmet spora v postopku v glavni stvari, namreč skobljane lesene deske, katerih štirje robovi so zaobljeni vzdolž celotne dolžine deske, šteti za „profilirane vzdolž celotne dolžine“ in jih zato uvrstiti pod tarifno številko 4409, ali pa zaobljenih robov ni mogoče šteti za „profilirane vzdolž celotne dolžine“ in je treba blago zato uvrstiti pod tarifno številko 4407?

Ali je obseg zaobljenja odločilen za uvrstitev pod tarifno številko 4407 ali tarifno številko 4409?

____________

1     Uredba Sveta z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL 1987, L 256, str. 1).