Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgien) den 6 februari 2020 – Vogel Import Export NV mot Belgische Staat

(Mål C-62/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parter i det nationella målet

Klagande: Vogel Import Export NV

Motpart: Belgische Staat

Tolkningsfrågor

1) Ska Kombinerade nomenklaturen som återfinns i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 2658/871 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan – även mot bakgrund av de olika språkversionerna av tulltaxenummer 4409 och de förklarande anmärkningarna till HS avseende tulltaxenumren 4407 och 4409 – tolkas så, att de varor som är föremål för tvisten i det nationella målet, nämligen hyvlade plankor vars fyra hörn är rundade utefter hela plankans längd, ska anses vara ”bearbetade utefter hela längden” och därför ska klassificeras enligt tulltaxenummer 4409 eller kan rundningen av hörnen inte anses som ”bearbetade utefter hela längden” och ska varorna följaktligen klassificeras enligt tulltaxenummer 4407?

2) Är storleken på rundningen avgörande för klassificeringen enligt tulltaxenummer 4407 eller tulltaxenummer 4409?

____________

1 Rådets förordning av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 1987, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13 s. 22.