Language of document :

Žalba koju je 15. rujna 2019. podnio BP protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 11. srpnja 2019. u predmetu T-917/16 REV, BP protiv FRA

(predmet C-682/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: BP (zastupnik: E. Lazar, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Sud (osmo vijeće) je rješenjem od 19. ožujka 2020. utvrdio da je žalba djelomično nedopuštena i djelomično očito neosnovana.

Žalitelju je naložio snošenje vlastitih troškova.

____________