Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 11 lipca 2019 r. w sprawie T-917/16 REV, BP / FRA wniesione w dniu 15 września 2019 r. przez BP

(Sprawa C-682/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: BP (przedstawiciel: adwokat E. Lazar)

Druga strona postępowania: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (ósma izba) odrzucił odwołanie w części jako niedopuszczalne, a w części oddalił jako bezzasadne.

Postanowił on, że wnosząca odwołanie pokrywa własne koszty.

____________