Language of document :

Överklagande ingett den 15 september 2019 av BP av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 11 juli 2019 i mål T-917/16 REV, BP mot FRA

(Mål C-682/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: BP (ombud: E. Lazar, avocat)

Övrig part i målet: EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Domstolen (åttonde avdelningen) har den 19 mars 2020 beslutat att överklagandet ska avvisas, eftersom det delvis inte kan tas upp till prövning och det är uppenbart att det delvis är ogrundat.

Klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________