Language of document :

Иск, предявен на 16 март 2020 г. — Европейска комисия/Република Полша

(Дело C-139/20)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Siekierzyńska и A. Armenia)

Ответник: Република Полша

Искания на ищеца

Да се установи, че въвеждайки законодателство, което освобождава от облагане с акциз енергийните продукти, използвани в енергоемки стопански дейности, обхванати от схемата на Съюза за търговия с емисии, Република Полша не е изпълнила задълженията си, произтичащи от член 17, параграф 1, буква б) и член 17, параграф 4 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията1 ,

Република Полша да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в производството.

Основания и основни доводи

Република Полша въвежда в националното законодателство освобождаване от акциз на енергийните продукти, използвани в енергоемки стопански дейности, обхванати от схемата на Съюза за търговия с емисии (наричана по-нататък „схемата EU ETS“).

Според Комисията това представлява неизпълнение на задълженията, произтичащи от член 17, параграф 1, буква б) и член 17, параграф 4 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. В съответствие с посочените разпоредби освобождаване от данъци или намалени ставки на данъчно облагане за енергийните продукти, използвани в енергоемки стопански дейности, са възможни единствено, когато се сключват споразумения с предприятия или обединения от предприятия, или в случаите, когато се прилагат търгуеми разрешителни схеми или сходни механизми, доколкото те спомагат за опазването на околната среда и повишаване на енергийната ефективност. Според Комисията схемата EU ETS не може да се признае за „търгуема разрешителна схема“ по смисъла на посочените разпоредби.

____________

1 ОВ L 283, 2003 г., стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 98.