Language of document :

Žaloba podaná dne 16. března 2020 – Evropská komise v. Polská republika

(Věc C-139/20)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně M. Siekierzyńska a A. Armenia, zmocněnkyně)

Žalovaná: Polská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že uplatňováním předpisu, který přiznává osvobození od spotřební daně pro energetické produkty používané energeticky náročnými podniky, které podléhají unijnímu systému obchodování s emisními povolenkami, Polská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 17 odst. 1 písm. b) a odst. 4 směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny1

uložil Polské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Polská republika zavedla do svého vnitrostátního práva osvobození od spotřební daně pro energetické produkty používané energeticky náročnými podniky podléhajícími unijnímu systému obchodování s emisními povolenkami.

Dle názoru Komise tím došlo k nesplnění povinností podle čl. 17 odst. 1 písm. b) a odst. 4 směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. V souladu s těmito ustanoveními lze pro energetické produkty používané energeticky náročnými podniky stanovit osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, pouze pokud jsou uzavřeny dohody s podniky nebo sdruženími podniků nebo pokud se uplatňuje režim obchodovatelných licencí nebo rovnocenná opatření, jestliže vedou k dosažení cílů ochrany životního prostředí nebo zlepšení energetické účinnosti. Unijní systém obchodování s emisními povolenkami nelze dle názoru Komise považovat za „režim obchodovatelných licencí“ ve smyslu těchto ustanovení.

____________

1 Úř. věst. 2003, L 283, s. 51; Zvl. vyd. 09/01, s. 405.