Language of document :

16. märtsil 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(kohtuasi C-139/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Siekierzyńska ja A. Armenia)

Kostja: Poola Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Poola Vabariik kehtestas aktsiisimaksuvabastuse energiatoodete puhul, mida kasutavad energiamahukad ettevõtted, mis kuuluvad liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, siis on Poola Vabariik rikkunud nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik1 , artikli 17 lõike 1 punktist b ja artikli 17 lõikest 4 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Poola Vabariik kehtestas oma riigisiseses õigus aktsiisimaksuvabastuse energiatoodete puhul, mida kasutavad energiamahukad ettevõtted, mis kuuluvad liidu heitkogustega kauplemise süsteemi (edaspidi „ELi HKS“).

Komisjoni hinnangul kujutab see endast nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, artikli 17 lõike 1 punktist b ja artikli 17 lõikest 4 tulenevate kohustuste rikkumist. Nendest sätetest tuleneb, et energiatoodete puhul, mida kasutavad energiamahukad ettevõtted, võib anda maksuvabastuse või alandada maksustamistaset vaid siis, kui ettevõtjate või ettevõtjate ühendustega on sõlmitud leping või kui rakendatakse kaubeldavate lubade süsteemi või muud samalaadset korraldust, tingimusel et see on mõeldud keskkonnakaitse eesmärkide saavutamiseks. Komisjon leiab, et ELi HKSi ei saa kvalifitseerida „kaubeldavate lubade süsteemiks“ nende sätete tähenduses.

____________

1 ELT 2003, L 283, lk 51; ELT eriväljaanne 09/01, lk 405.