Language of document :

Kanne 16.3.2020 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(asia C-139/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Siekierzyńska ja A. Armenia)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että pannessaan täytäntöön oikeuden, jolla unionin päästökiintiöiden kaupan järjestelmään kuuluvien paljon energiaa kuluttavien yritysten käyttämät energiatuotteet vapautetaan valmisteverosta Puolan tasavalta ei ole noudattanut energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY1 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan ja

velvoitettava Puolan tasavalta korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puola on ottanut kansallisessa lainsäädännössään käyttöön valmisteverovapautuksen, jota sovelletaan energiatuotteisiin, joita käyttävät Euroopan unionin päästökiintiöiden kaupan järjestelmään kuuluvat paljon energiaa kuluttavat yritykset.

Komission mukaan tämä rikkoo energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 kohdan mukaisia velvoitteita. Kyseisten säännösten mukaan paljon energiaa käyttävien yritysten käyttämien energiatuotteiden verovapautuksia tai verotason alennuksia voidaan myöntää vain, kun yritysten tai yritysten yhteenliittymien kanssa on tehty sopimuksia tai kun sovelletaan päästöoikeusjärjestelmiä tai vastaavia järjestelyjä, jos niiden tarkoituksena on ympäristönsuojelutavoitteiden saavuttaminen. Komissio katsoo, että unionin päästökiintiöiden kaupan järjestelmää ei voida pitää mainituissa säännöksissä tarkoitettuna päästöoikeusjärjestelmänä.

____________

1 EUVL 2003, L 283, s. 51.